Vastuullisuus - ESG

Auris Energian vastuullisuus

Uskomme Auris Energian -konsernissa, että tehokkain tapa siirtyä kohti päästötöntä yhteiskuntaa on auttaa yrityksiä vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja kasvattamaan energiatehokkuuttaan joka päivä. Jotta yritykset pysyvät kilpailukykyisinä ja koko yhteiskunta voi siirtyä kohti puhtaampaa tulevaisuutta, tarvitsemme jatkuvasti parempaa, kokonaisvaltaista energiatehokkuutta sekä puhtainta mahdollista energiaa, johon voi luottaa aina. Tämä ohjaa konsernimme toimintaa tänään ja tulevaisuudessa.

Hiilineutraalin tulevaisuuden varmistaminen tässä ja nyt on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Yrityksillä on tähän ratkaisuja, joilla on suuri vaikutus. Ilman kilpailukykyä ei yksikään yritys kuitenkaan voi ilmastonmuutokselle juuri mitään.

Vuosi 2022 oli käännekohta matkalla kohti päästötöntä energiantuotantoa ja yhteiskuntaa

Vuosi 2022 oli käännekohta matkalla kohti päästötöntä energiantuotantoa ja yhteiskuntaa. Vaikka sota Ukrainassa hetkellisesti lisäsikin hiilen ja öljyn kulutusta näitä vähäpäästöisemmän maakaasun kustannuksella, on selvää, että yhtä tai kahta vuotta pidemmällä aikavälillä sota korostaa aikaisempaa paikallisempien, hajautetumpien ja huoltovarmempien energiaratkaisujen tarvetta.

Euroopan kehitystä ei voi perinteiseen tapaan rakentaa usein autoritäärisesti johdetuissa maissa tuotettujen tuontipolttoaineiden varaan. Energiasota kiihdyttää uusiutuvien energiamuotojen ja kestävän sähköistymisen jo ennestään vahvoja trendejä. Euroopan kaasuriippuvuus ratkaistaan osin myös vähähiilisen tai päästöttömän biokaasun ja vetytalouden keinoin tuotetun uusiutuvan metaanin avulla.

Auris Energia keskittyy auttamaan yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään ja kasvattamaan energiatehokkuuttaan. Olemme sitoutuneet leikkaamaan sekä oman että asiakkaidemme toiminnan päästöjä merkittävästi ja nopeasti. Olemme jo nyt vähentäneet lukuisten energia-palveluasiakkaidemme energiantuotannon päästöjä ja jatkamme tätä työtä. Lisäksi olemme leikanneet omia kaasunjakelusta syntyviä metaanipäästöjämme merkittävästi, ja tällä hetkellä metaanipäästömme ovat alle 0,1 prosenttia jakelemastamme kaasusta.

Maa- ja biokaasu ovat toistaiseksi yrityksemme ja asiakkaidemme eniten käyttämät energiamuodot. Kaasuun pohjautuva liiketoimintamme muuttuu jatkuvasti puhtaammaksi biometaanin ja tulevaisuudessa myös synteettisen metaanin osuuden kasvaessa. Lisäksi toimimme aktiivisesti vähäpäästöisten energiaratkaisujen, kuten geotermisen energian, lämpöpumppujen myynnin kasvattamiseksi sekä energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Myymme energiaa palveluna ja räätälöimme tuotteemme joustavasti jokaisen asiakkaan tilanteeseen ja tavoitteisiin. Teknologiariippumattomana yrityksenä voimme tarjota jokaiselle asiakkaalle juuri hänen tilanteeseensa sopivimmat mahdolliset energiantuotantotavat.

Ukrainan yhä jatkuva sota on Euroopan merkittävin humanitäärinen kriisi sitten toisen maailmansodan. Venäjän aloittamassa ja edelleen jatkamassa sodassa ei ole voittajia, ja koemme tapahtuneen ja tapahtuvan vastenmieliseksi sekä epäinhimilliseksi. Samalla sota kuitenkin kiihdyttää kehittyneen Euroopan siirtymää kohti aiempaa turvallisempia, kestävämpiä ja vähäpäästöisempiä energialähteitä sekä päästötöntä yhteiskuntaa. Auris Energia -konsernissa olemme varmistaneet että kaikki myymämme polttoaineet ja palvelut tulevat maista, jotka eivät tue sotaa Ukrainassa.

Vastuullisuus ohjaa strategiaamme ja kaikkea liiketoimintaamme

Tarjoamme asiakasyrityksillemme mahdollisimman puhdasta energiaa ja autamme asiakkaitamme leikkaamaan energiantuotantonsa päästöjä sekä lisäämään energiatehokkuuttaan päivittäin.

Lisäämme uusiutuvien kaasujen osuutta kaikesta myymästämme ja jakelemastamme kaasusta. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 50% myymistämme kaasuista on hiilineutraalia.

Teknologianeutraali lämpöpalveluyhtiömme käyttää lämpönsä ja höyrynsä tuottamiseen jatkuvasti enemmän vähäpäästöisiä tai päästöttömiä energialähteitä. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä yli 75% tuottamastamme energiasta on hiilineutraalia.

Hankimme kaasumme toimijoilta, jotka voivat varmentaa, ettei sen alkuperä ole Ukrainan sotaa tukevassa maassa. Kehitämme hankintaamme jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan, myös kaasun alkuperän ja ihmisoikeuksien huomioimisen suhteen. Hinnoittelemme tuotteemme markkinaehtoisesti, vastuullisesti ja kilpailukykyisesti. 

Olennaisuusanalyysin
mukaan tärkeimpiä vastuullisuusteemojamme ovat:

 1. Kasvihuonepäästöt
 2. Työterveys ja -turvallisuus
 3. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, joustavuus ja vihreä siirtymä
 4. Kaasun toimitusvarmuus
 5. Omaisuuden eheys ja kriittisten tapahtumien käsittely

Ympäristövastuu

Auris Energia -konserni tunnistaa toimialansa ja toimintansa ympäristövaikutukset. Toimintamme tukee koko yhteiskunnan energiamurrosta, ja pitkällä aikavälillä tavoittelemme oman liiketoimintamme hiilineutraaliutta.

Maa- ja biokaasulla on erittäin tärkeä rooli siirtymässä vähähiiliseen tulevaisuuteen EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Autamme asiakkaitamme siirtymään maakaasusta ja muista fossiilisista polttoaineista puhtaampiin energiamuotoihin. Esimerkiksi siirtymällä maakaasusta biokaasuun asiakas saavuttaa välittömästi hiilineutraaliuden.

Yhteenveto ympäristövaikutuksistamme

Vuosina 2002–2022 olemme vähentäneet kaasunjakeluverkostomme metaanivuotoja, eli kaasuhävikkiämme, noin 83 %. Tähän tarvittuihin uudistuksiin olemme investoineet vuosittain noin 1,2 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 22 miljoonaa euroa vuoden 2022 jälkeen. Vuonna 2022 metaanipäästömme olivat enää noin 0,1% jakelemastamme kaasusta.

Auris-konsernin energiantuotanto ja -kulutus muodostuu sekä asiakkaillemme tuotetusta energiasta höyryn ja kaukolämmön muodossa että toimitilojemme lämmittämiseen ja valaisuun käytetystä energiasta sähkön, kaukolämmön ja maakaasun muodossa. Vuonna 2022 asiakkaillemme tuotettu energiamäärä laski hieman edellisen vuoden tasosta ja oli noin 116 GWh.

Toimintamme päästöt on lajiteltu GHG-protokollan mukaisesti Scope 1, 2 ja 3 -tasoihin. Scope 1 -päästöihin kuuluvat päästöt omasta toiminnastamme, johon sisältyvät energiantuotannossa poltetun maakaasun aiheuttamat päästöt ja kaasuputkien metaanivuodot. Scope 1 -kokonaispäästömme
vuonna 2022 olivat 27 371 tCO2e.

Scope 2 -päästömme muodostuvat ostamastamme sähköstä, maakaasusta ja kaukolämmöstä. Omaan käyttöömme ostamamme sähkö- ja maakaasuenergian määrä oli vuonna 2022 noin 490 MWh ja siitä aiheutuneet päästömme noin 64,6 tCO2e.

Scope 3 -päästöihin sisältyvät yhtiömme muut päästöt. Tästä kategoriasta raportoimme toistaiseksi vain henkilöstöllemme korvattujen ajokilometrien päästöt sekä myymämme maakaasun käytöstä syntyneet päästöt. Korvasimme henkilökunnallemme noin 207 215 ajokilometriä, joiden kokonaispäästöt olivat 18,10 tCO2e.

Ympäristövastuumme tavoitteena on hiilineutraalius

Ympäristötavoitteemme ovat kiinteä osa liiketoimintamme strategiaa. Auris Energia -konsernin pitkän ajan strategia keskittyy biokaasun ja muiden vähäpäästöisten kaasujen sekä energiamuotojen osuuden lisäämiseen palveluissamme sekä kaasuvuotojen ehkäisyyn. Tavoitteemme on olla hiilineutraali konserni vuonna 2040.

Tulemme kasvattamaan biokaasun ja muun vähäpäästöisen kaasun osuutta myymästämme ja jakelemastamme kaasusta merkittävästi. Tavoitteemme on, että 50 prosenttia myymästämme sekä jakelemastamme kaasusta on vähäpäästöistä vuoteen 2030 mennessä.

Saavutamme tämän tavoitteemme lisäämällä biokaasun ja muiden vähäpäästöisten kaasujen osuutta jakeluverkossamme liikkuvasta kaasusta sekä yhdistämällä hiilidioksidin talteenoton teknologiaa osaksi liiketoimintaamme. Lisäksi jatkamme aktiivisesti kaasuhävikin vähentämistä verkoissamme.

Auris Energiapalvelujen vastuullisuusstrategia on osa konsernimme vastuullisuusstrategiaa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä yli 75 prosenttia energiapalvelujemme asiakkaille tuottamastamme höyrystä ja lämmöstä on päästötöntä.

Muut toimet hiilijalanjälkemme vähentämiseksi keskittyvät sekä konsernin liiketoimintaa
että yhteiskunnan hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin.

Olemme jakaneet nämä kuuteen mitattavaan toimenpiteeseen:

 1. Auris-konserni vähentää merkittävästi omia ja yhteiskunnan hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 ja 2040 mennessä korvaamalla korkeapäästöisiä energialähteitä, kuten hiiltä, öljyä ja nestekaasua (LPG) uusiutuvilla kaasuilla. Lopullisena tavoitteena on päästötön liiketoiminta.
 2. Auris-konserni kasvattaa biokaasun ja vähäpäästöisen kaasun osuutta kaikesta siirtämästään ja myymästään kaasusta.
 3. Auris-konserni vähentää jakeluverkostonsa metaanivuotoja uudistamalla verkostoa.
 4. Tehostamme asiakkaiden kaasunkäyttöä modernisoimalla ja optimoimalla kaasunkäytön työkaluja.
 5. Auris Energiapalvelut -yhtiön tuotteista ja palveluista suurin osa perustuu tulevaisuudessa vähähiilisen ja hiilivapaaseen energiantuotantoon.
 6. Edistämme uusiutuvan ja vähähiilisen energiantuotannon tulevaisuutta tukemalla vähähiilisen teknologian tutkimusta ja testausta.

Turvallisuus

Henkilöstömme, asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme turvallisuus ja terveys ovat kaiken toimintamme perusta. Seuraamme ja parannamme toimintamme turvallisuutta jatkuvasti sekä raportoimme siitä säännöllisesti. Tunnistamme ja ehkäisemme havaitsemiemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin riskien toteutumista omassa ja alihankkijoidemme toiminnassa.

Työterveys ja -turvallisuus

Henkilöstömme työ painottuu toimistotyöhön, jossa fyysiset riskit ovat vähäisiä, mutta henkinen kuormitus voi olla merkittävää. Huomioimme kasvavan henkisen kuormituksen ja jaamme työtehtäviä tasaisesti. Työterveyshuoltomme on arvioinut myös kaasunjakelun sekä energiapalveluidemme työmaidemme terveys- ja turvallisuusriskit.

Turvallisuussääntömme ja menettelyohjeemme määrittävät tarkat vaatimukset sekä oman että alihankkijoidemme toiminnan turvallisuudelle.


Työtapaturmia ei ole sattunut konsernissamme tämän vastuullisuusraportin tarkastelujaksolla. Ehkäisemme niitä muun muassa niin kutsutuilla safety walk -käynneillä, joilla valvomme turvallisuusohjeiden noudattamista työntekijöidemme ja alihankkijoidemme keskuudessa.


Tunnistamme kunkin kohteen mahdolliset riskit ennen minkään työn suorittamista ja raportoimme ne johdolle. Myös hallituksemme seuraa säännöllisellä raportoinnilla konsernissamme tehdyn ja teetetyn työn turvallisuutta jokaisen hallituksen kokouksen yhteydessä, eli vähintään kahden kuukauden välein.

Tuotteiden ja palveluiden arvioidut terveys- ja turvallisuusvaikutukset
Toimialamme johtavana yhtiönä ymmärrämme tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvät turvallisuus- ja terveysriskit. Niiden minimoimiseksi noudatamme kaikkia lain vaatimuksia, valvomme jakeluverkkoamme vuorokauden ympäri ja ohjeistamme tarvittaessa asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme riskien minimoimiseen.

Suoritamme lisäksi safety walk -turvakatselmuksia
alihankkijoidemme työmailla, ja Auris Energiapalvelut valvoo energiantuotantoalaitoksiaan vuorokauden
ympäri vuoden jokaisena päivänä.


Jakelemamme ja myymämme kaasun turvallisuudesta ja laadusta vastaa
Suomen kaasun siirtoverkkoyhtiö
Gasgrid Finland Oy.

Tavoitteinamme ovat:

 • nolla tapaturmaa myös jatkossa
 • käytössämme olevien kaasuputkien ja muiden laitteiden vahingoittumisen välttäminen
 • kolmannen osapuolen vaara-tilanteiden tai haitan ehkäiseminen